Skjermbilde 2018-01-12 kl. 13.19.02.png

Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang
Folkeakademienes landsforbund og Akershus musikkråd er operatører for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.

Nå kan alle institusjoner for eldre søke om hjelp til å sette i gang og implementere gode sangtiltak for beboere, ansatte, pårørende og frivillige. Søk om å bli Syngende eldreinstitusjon i 2019! Kommuner kan også søke om et helhetlig opplegg for sine tjenester.


Hva er en Syngende eldreinstitusjon?

 • I en Syngende institusjon synges det mye! Beboere, ansatte, frivillige og pårørende synger med og for hverandre, og lar sang være en naturlig del av hverdag og fest.

 • I en Syngende institusjon brukes omsorgssang som metode der det er hensiktsmessig, som et positivt verktøy i dagliglivets aktiviteter og situasjoner med beboerne. Det utvikles også gode systemer for å bruke sang som sosial aktivitet og opplevelse for alle, gjennom faste og spontane sangarrangementer for større og mindre grupper.

 • I en syngende institusjon har de ansatte kompetanse og kunnskap om sangens mulige bruksområder og betydning for helse og trivsel. Denne kunnskapen utvikles gjennom kurs og seminarer som gis av prosjektet, samt veiledning og oppfølging fra fagpersoner i programmet.

 • En syngende institusjon har jevnlig kontakt med, og besøk av, lokalt og frivillig sang- musikk- og kulturliv og lokalmiljøet for øvrig. Slik skapes det bro mellom institusjonen og lokalmiljøet, gjennom aktiviteter der sang står i fokus.

sang_i_eldreomsorgen_2.jpg

Hva får institusjonen?

Institusjonen får være med i et helhetlig program for institusjonen med hovedvekt på utvikling av de ansatte. Vi hjelper til med oppbygging av rutiner og systemer for en strukturert og systematisk bruk av sang i institusjonen. Slik bidrar vi med ny kunnskap og ikke minst hjelp til implementering av gode tiltak.

Dette omfatter følgende:

 • Oppstartsmøte med ledelsen

 • To inspirasjonsseminarer for hele institusjonen

 • Fem kurssamlinger for grupper av ansatte, pårørende, frivillige og andre. Det første året er det fokus på omsorgssang og sang som sosial aktivitet

 • Mulighet for veiledning med erfarne fagpersoner

 • Nettverkssamarbeid med andre Syngende eldreinstitusjoner, inkludert nettverkssamling/konferanse

 • Hjelp til å danne nettverk med lokale kulturkrefter

 • Tilgang til materiell, som fysiske kurshefter og en digital ressursbank

 • Profilerings- og synliggjøringsprodukter, som roll-ups, foldere, maler til plakater, til lysbilder på infoskjermer etc som synliggjør satsingen

Alle seminarer, kurs, veiledningsmøter og oppfølging gjøres av Sang i eldreomsorgen sine fagpersoner, på institusjonen. Vi skreddersyr et opplegg som passer den enkelte institusjon. Alle institusjoner kan bestille enkeltseminarer eller veiledning med en av våre dyktige inspiratorer, uten å være definert som Syngende institusjon. For nærmere beskrivelse av våre kurs, se her

Hvem kan bli med?

Alle institusjoner, hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetstilbud for eldre og personer med demens kan søke. Vi har ingen nedre eller øvre grense for størrelse på institusjonen, verken når det gjelder antall avdelinger, ansatte eller beboere/brukere.

Hva kreves av institusjonen?

 • Sørge for en god forankring hos ledelse og ansatte, og spre positiv oppmerksomhet om prosjektet

 • Oppnevne kontaktperson og kjernetropp

 • Sette av tid for kjernetropp og ansatte til å jobbe med prosjektet og gå på kurs

 • Sette av tid til planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak

 • Dokumentere aktiviteter gjennom foto og video, samt bidra til halvårige evalueringer

Hva koster det å delta i programmet?

Egenandelen per institusjon er 45000. For denne prisen er alt som beskrives over inkludert (også reiseutgifter for kursholder)

Hvordan søke?

Bruk vårt søknadsskjema nedenfor.