I 2018 følges tre av våre Syngende eldreinstitusjoner av forsker Kari Bjerke Batt-Rawden, gjennom et forskningsprosjekt! Prosjektet er et samarbeid mellom Sang i eldreomsorgen/Krafttak for sang og NTNU.

Gjennom invidividuelle intervjuer, fokusgruppe-intervjuer og deltakende observasjon, blir betydningen av Sang i eldreomsorgen som implementeringstiltak fulgt og vurdert. Innen utgangen av året vil vi ha resultater som kan gi oss svar på spørsmål om organiseringen av Sang i eldreomsorgen fungerer hensiktsmessig, og hvordan tiltakene som settes i gang påvirker livskvalitet, trivsel og sosialt miljø for beboere, ansatte og pårørende ved institusjonene.

Batt-Rawden er sosiolog og arbeider som førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for helsevitenskap på Gjøvik. Hun har sin PhD, «Music and health promotion», fra University of Exeter i England. Hun forsker på temaer som kultur, helse og helsefremmende lokalsamfunn, har skrevet en rekke bokkapitler og publiserte artikler om disse temaene, og deltar i flere forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.