I dette kurset vil vi ha fokus på hvordan pleiepersonell selv kan ta i bruk sang og musikk som et verktøy i det daglige arbeidet. Begrepet omsorgssang brukes her om bevisst bruk av sang i daglige en-til-en-situasjoner med beboeren. Dette kan dreie seg om sang i stell-situasjon, sang i forflytningssituasjon, sang i spisesituasjon, eller sang som hygge-/sosialt tiltak mellom enkeltbeboer og personalet. Vi vil også vise eksempler på forskning som slår fast at omsorgssang gir både mer effektive og mer lystbetonte stellsituasjoner.

Det å synge er noe ikke alle er komfortable med, og derfor vil den praktiske delen av kurset handle mye om det å bli kjent med stemmen sin og hva den kan brukes til. Du trenger ikke være en stor sanger i utgangspunktet for å ha god nytte av omsorgssang! Din inspirator vil også hjelpe deg mye på veien til å bli trygg på å bruke sang sammen med beboere.

Kursinnhold

  • Sang og demens: hva bør vi vite når vi synger sammen med personer med demens?
  • Grunnleggende teori knyttet til sang og hjerne, også med fokus på enkeltdiagniser som f.eks. Parkinson og slag. 
  • Enkel stemmebruk: din stemme er god nok for omsorgssang, vi vil hjelpe deg til å bli tryggere på å bruke den!
  • Kartlegging av beboernes sangpreferanser: en nøkkel for å lykkes med omsorgssang. 
  • Daglige situasjoner: hvordan bruke sang i stell, ved forflytning, ved legging og veking og andre situasjoner. 

Målsetting

Deltakerne skal ha:

  • bevissthet om når, hvordan og hvorfor det kan være hensiktsmessig å bruke sang i sitt daglige arbeid.
  • kunnskap om sangens mulige effekter for enkeltbeboere.
  • øvelse i sangarbeid i blant annet stell- og forflytningssituasjoner.
  • fått muligheten til å bli bedre kjent med, og bli mer trygg på sin egen stemme.

Målgrupper

Kurset er beregnet på alle som jobber med beboere/pasienter i det daglige, og som har ansvar for daglig stell og pleie. Ufaglærte, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere er aktuelle yrkesgrupper, men kurset er også åpent for ledere og andre yrkesgrupper som ønsker å lære mer om temaet (leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, kulturarbeidere m.fl.).

Omfang

Kurset gjennomføres normalt med 3 kurssamlinger a 2 timer. Fortrinnsvis er det 2 uker mellom hver samling. Vi tilbyr også en kortere innføring i omsorgssang gjennom en fagdag. 

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres på institusjonen med ekstern instruktør/inspirator. Samlingene inneholder teoretisk undervisning, praktiske eksempler og praktiske øvelser.

Mellom samlingene er det lagt opp til å løse en oppgave fra kursheftet. Oppgaven er først og fremst praktisk og skal stimulere til bruk av sang i det daglige arbeidet. I kursheftet finnes det også teoretiske og beskrivende kortartikler som vi anbefaler at deltakerne leser mellom samlingene. Disse artiklene er skrevet slik at de skal være lettleste og at alle kan lære av dem uansett bakgrunn. Hensikten med artiklene er først og fremst å skape bevissthet rundt ulike tema. 

Kurset kan gjennomføres med varierende antall deltakere, helst mellom 5-15 deltakere. Hvis mulig bør det være minst 2 deltakere pr avdeling som deltar på kurset.

Pris

Kurspakke med tre samlinger: introduksjonspris høsten 2017: 15000kr

Fagdag: introduksjonspris høsten 2017: 8000kr

 

Ta kontakt med oss, så finner vi hvilken løsning som passer dere best

Foto: Werner Juvik

Tilbake til KURS