Det lokale kultur- og musikklivet: en ressurs! 

Kurset tar for seg hvordan en institusjon kan komme i kontakt med og bruke det lokale musikklivet. Lokalt musikkliv kan være en stor ressurs for institusjonen, men hvordan får vi oversikt over hva som finnes – og hvordan etablerer vi kontakt med det? Og hvordan bruke det lokale musikklivet på en slik måte at det virkelig blir en ressurs. Ikke bare som hygge en og annen gang, men som et regulært og gjennomtenkt tilbud?

Kursinnhold

 • Hvordan orienterer man seg i det lokale kultur- og musikklivet?
 • Hvordan opprette og holde på kontakten med lokale musikere og artister? 
 • Arrangering av større konserter
 • Arrangering av intimkonserter i avdelingen
 • Arrangering av en-til-en-konserter på beboerrom 

Målsetting

Deltakerne skal få:

 • oversikt over hva som kan finnes av lokalt musikk i et lokalmiljø og i en kommune
 • kunnskap om hvordan vi kommer i kontakt med dette
 • kunnskap om hvordan vi kan skape et regulært og variert tilbud som kan komme institusjonen til gode.

Ved kursslutt skal ha ansatte og frivillige tilknyttet institusjonen som:

 • har kunnskap om lokalt sang- og musikkliv og hvordan dette fungerer
 • har etablert kontakt med flere sangaktører
 • har laget en plan for bruken av lokale aktører
 • har «booket» inn slike for minst en tremånedersperiode – og om mulig inn i institusjonens årshjul.

Det vi lærer på kurset kan  brukes til å etablere kontakt med andre kulturorganisasjoner. Målet er også at et samarbeid mellom institusjon og musikkliv skal komme musikklivet til gode.

Målgrupper

Kurset er beregnet på ansatte i institusjoner med ansvar for å tilrettelegge sang- og musikkopplevelser for beboerne. Dette kan være kontaktpersoner for hele institusjonen og ved enkeltavdelinger, men også øvrig personale ved avdelingene – aktivitører, musikkterapeuter og andre. Deltakere kan også være pårørendekontakter, kontaktpersoner i støttegrupper, frivillighetssentraler, folkeakademier og frivillige.

Omfang

Kurset gjennomføres normalt som en fagdag.

Kurset kan utvides med en samling som tar for seg kunsten å arrangere gode institusjonskonserter. Hvordan arrangere større konserter, hvordan skape gode intimkonserter – og hvordan gjennomføre en-til-en konserter på beboerrom.

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres på institusjonen med ekstern lærer.

Mellom kurssamlingene får deltakerne oppgaver de skal løse til neste samling. På siste samling gjennomgås og diskuteres disse. Utøvere som er egnet og som har sagt seg villige, legges inn i institusjonens planer.

Kurset kan gjennomføres med et varierende antall deltakere (3-5 deltakere). Det er en fordel om flere på institusjonen/avdelingen deltar slik at kunnskapen om kontakter og nettverket ikke er avhengig av én person.

Det kan være en fordel om institusjonen har noe midler til disposisjon, til for eksempel å støtte et kor og dekke mulige mindre honorarer.

Kontaktperson for Syngende eldreinstitusjon ved institusjonen er ansvarlig for lokal kursinnkalling og for å finne egnet kurslokale. Kurslokalet bør ha framvisningsmulighet for prosjektor.

Pris

Fagdag: introduksjonspris høsten 2017: 8000kr