Syng mer - kor eller sanggruppe på institusjonen

Dette er et kurs spesielt tilpasset institusjoner som ønsker å starte sanggrupper og kor for personale/frivillige, som en del av satsning på arbeidsmiljø og trivsel for alle. 

Dette kurset handler om det å danne grupper eller kor på institusjonen. En sanggruppe eller et kor kan bidra til bedre arbeidsmiljø, mer kontakt mellom de ulike gruppene som bruker og jobber ved institusjonen, og man kan bli kjent med hverandre på helt nye måter. I kursheftet beskrives personalkor, beboerkor og sammensatte kor. Det er også et eget avsnitt om generasjonssang.

Kursinnhold

  • Organisering og tilrettelegging
  • Stemmebruk og repertoar
  • Metodikk, repertoar og øvelser

Målsetting

Etter kurset skal institusjonen ha greid å etablere (evt lagt en plan for etablering av) et kor eller en sanggruppe bestående av ansatte, beboere, frivillige eller pårørende, eller en kombinasjon. Deltakerne skal gjennom kurset ha opparbeidet seg et lite repertoar av sanger og øvelser, og de skal ha fått innblikk i grunnleggende puste- og stemmeteknikk tilpasset målgruppen. De skal også ha fått kunnskaper om hvordan man kan finne frem til og velge ut nytt repertoar, innøvingsteknikker og sangformidling. Det er et mål at gruppen/koret ved endt kurs skal kunne avholde en liten konsert på institusjonen, og at det finnes en plan for videre drift.

Målgrupper

Kurset passer for alle som er tilknyttet institusjonen og som ønsker å være med i en fast sanggruppe eller kor. Dette kan være beboere, ansatte i alle slags funksjoner (også inkludert merkantil, renhold og kjøkken m.fl.), pårørende, frivillige og andre. Institusjonen definerer selv målgruppen ved å definere hva slags kor eller sanggruppe man ønsker å etablere.

Omfang

Kurset gjennomføres normalt med 3 kurssamlinger a 2 timer, men dette kan variere ut fra lokale forhold. Mellom kurssamlingene skal koret/sanggruppen arrangere egne samlinger/øvelser der de jobber med det som har vært gjennomgått med kursholder. Etter, eller i forbindelse med, kursets avslutning avholdes en konsert på institusjonen. Når kurset er avsluttet er det et mål at gruppen/koret skal fortsette å eksistere på egen hånd, med mulighet for oppfølging og veiledning fra kursholder/prosjektledelsen. 

Vi tilbyr også en fagdag med innføring i emnet. 

Praktisk gjennomføring og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres som samlinger med kursholder fra Sang i eldreomsorgen med kompetanse innen etablering og drift av sanggrupper/kor (evt dirigent).

Kurset kan gjennomføres med varierende antall deltakere, det finnes i prinsippet ingen øvre eller nedre begrensning

Pris

Kurspakke: introduksjonspris høsten 2017: 15000kr

Fagdag: introduksjonspris høsten 2017: 8000kr